Energetická centra dokážou zpracovat široké spektrum biologických surovin a představují environmentálně prospěšnou variantu odstraňování bioodpadu. Odpady biologického původu jsou v komunálním odpadu významnou skupinou a způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí. I proto se této problematice dostatečně věnuje legislativa České republiky i Evropské Unie. 
Použité technologie v Energetických centrech patří mezi nejvyspělejší svého druhu a jsou zároveň neutrální k životnímu prostředí. Dodavatele odpadu do naších závodů se budou moct prezentovat ekologickými hodnotami a tím například budovat jméno svého podnikání. 
SKUPINY ODPADŮ

SKUPINY ODPADŮ

Gastroodpady

školní jídelny, restaurace, stravovny, kuchyňské odpady

Prošlé potraviny včetně obalů

Biologicky rozložitelný komunální odpad

BRKO

Jedlé oleje a tuky

Kaly

Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě

Odpady z mlékáren, pekáren, cukráren